SAB-HEY

Khái niệm tài năng

ggg111

SIBER

Khái niệm tài năng

Chủ nghĩa nhân văn với tư cách là cội nguồn của sự đổi mới và phát triển tính cứng nhắc và linh hoạt

Nguồn nhân lực là nguồn lực quý giá nhất của công ty.Con người là một trong những yếu tố năng động và sáng tạo trong một công ty.Ở một mức độ lớn, sự thành công của công ty phụ thuộc vào sự thành công của quản lý nguồn nhân lực.Nguồn nhân lực có thể được chuyển hóa thành vốn nhân lực thông qua phân bổ, đào tạo, khuyến khích và phát triển.Đó là năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty giống như vốn tiền tệ và vốn vật chất.Trải qua gần 30 năm phát triển, công ty đã hình thành các giá trị cốt lõi trong quản lý nhân sự là “định hướng nhân văn, đổi mới và phát triển cứng rắn và linh hoạt”.Dựa trên các nguyên tắc cơ bản về "đạo đức, năng lực, sự siêng năng và hiệu suất", công ty đã thiết lập các chính sách và thủ tục "lựa chọn, đào tạo, sử dụng và giữ chân" nguồn nhân lực hoàn hảo một cách khoa học.